สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้างทั้ง 7 หมู่บ้าน มีดังนี้

 

หมู่ที่ 1 (บ้านไผ่ล้อม) ได้แก่

1.  นายสนม  อ่อนสอาด  

2.  นายไพวัลย์  วงษ์บุญตรี

 

หมู่ที่ 2 (บ้านหนองปรง) ได้แก่

1.  นายกังวล  เกิดศรีชัง

2.  นายอำพร  อยู่ทองบุญ

 

หมู่ที่ 3 (บ้านคันคลอง) ได้แก่

1.  นายทวี  เปี่ยมอินทร์

2.  นายสุนทร  ก้อนทอง

 

หมู่ที่ 4 (บ้านไผ่หูช้าง) ได้แก่

1.  นายธนากร  ย้อยสกุล

2.  นายหน่อย  โพธิ์น้อย

 

หมู่ที่ 5 (บ้านไผ่หูช้าง) ได้แก่

1.  นายทน  แป้นโก๋

2.  นายสุชาติ  ทองคงหาญ

 

หมู่ที่ 6 (บ้านไผ่ขอม) ได้แก่

1.  นายวิชัย  บัญญัติ

2.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีสังวาลย์

 

หมู่ที่ 7 (บ้านเกาะเล็ก) ได้แก่

1.  นายธงชัย  อังเพชร

2.  นายมงคล  ทองเต่าหมก

 

 

 

 

view