สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก

ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ขอม

ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Clickประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ขอม

ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Click


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านคันคลอง

ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านไผ่หูช้าง

ตำบลไผ่หูช้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click
view