http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,741
เปิดเพจ291,509

บริการ

สอบราคา

ยินดีต้อนรับสู่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่หูช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่หูช้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

  วิสัยทัศน์ 

          "เด็กมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  ผู้ดูแลเด็กพร้อมต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประเทืองปัญญาพร้อมคุณธรรม  มีสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  ทุกภาคส่วนทุกคนภาคภูมิใจ"

ข้อมูลพื้นฐาน

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่หูช้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเกิดจากการย้าย/รวมศูนย์ จำนวน  ๒  ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่หูช้างที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่หูช้างที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการศาสนา  มาใช้อาคารเรียนหลังใหม่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  โดยได้ดำเนินการประกาศย้าย/รวมศูนย์เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา

          บุคลากรทางการศึกษารวม  ๗  คน

          ๑. นายอนุชา  สามงามน้อย                   นักพัฒนาชุมชน ๕ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา/หัวหน้าสถานศึกษา

          ๒. นางสาวผาสุข  ทองดอนอ่ำ               ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

          ๓. นางสาวภรณ์ทิรา  เตี้ยทอง                หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ๔. นางกนกวรรณ  นาคะวิวัฒน์              ครูผู้ดูแลเด็ก

          ๕. นางสาวกนิษตา  แซ่อุ๊ย                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

          ๖. นางสาวกนกลักษณ์  เขียวเพ็ชรบุรี       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

          ๗. นางสาวกัญญาวีร์  ทั่งแก้ว                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

          คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่หูช้าง

          ๑. นายชัยวัตร  แก้วคำหา                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

          ๒. นายสถิตย์  กสิกิจพงศ์พันธ์             ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

          ๓. นายพีระ  ทองคงหาญ                   กำนันตำบลไผ่หูช้าง

          ๔. พระใบฏีกาศักดา  กลฺยาโณ              เจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้าง

          ๕. นางอลิชา   สร้อยทอง                   ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก

          ๖. นางกนกวรรณ  นาคะวิวัฒน์              ตัวแทนผู้ดูแลเด็ก

          ๗. นางสาวภรณ์ทิรา  เตี้ยทอง               หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

          ๑. ได้รับประกาศเกียรติบัตร "ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ระดับดี" จากกรมอนามัย

          ๒. เป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านการดูแลทันตสุขภาพฟันเด็กจากกรมอนามัย

ตัวอย่างภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์เด็ก

                        

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็ก

 

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์

 

 กิจกรรมรับการตรวจฟันจากสาธารณสุขและมอบป้ายศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านทันตสุขภาพฟัน

 

กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่หูช้าง

          

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ทุกวันเวลาราชการ

034 - 994042 - 44

 

 

view

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view