สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง 

  

ที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้างเป็น 1 ในจำนวน 15 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอบางเลน ซึ่งระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบางเลน

ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 7 เลขที่ 55 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


เนื้อที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง มีเนื้อที่ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,625 ไร่


ภูมิประเทศ 

       องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

               ทิศเหนือ                ติดต่อกับ       องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน

                  ทิศใต้                    ติดต่อกับ       ทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม

                  ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล และองค์การบริหาร      

                                                               ส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน

                  ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และองค์การบริหารส่วน

                                                               ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน


จำนวนหมู่บ้าน

       ตำบลไผ่หูช้างมี 7 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้านทั้ง 7

หมู่บ้าน ดังนี้                                

                             หมู่ที่     1          บ้านไผ่ล้อม

                             หมู่ที่     2          บ้านหนองปรง

                             หมู่ที่     3          บ้านคันคลอง

                             หมู่ที่     4          บ้านไผ่หูช้าง

                             หมู่ที่     5          บ้านไผ่หูช้าง

                             หมู่ที่     6          บ้านไผ่ขอม

                             หมู่ที่     7          บ้านเกาะเล็ก   

 

ประชากร 

                                    หมู่ที่          ครัวเรือน           ชาย          หญิง          รวม

                                       1                90               141          161          302

                                       2               195              393          357          750

                                       3               321              457          485          942

                                       4               175              330          325          655

                                       5               325              427          516          943

                                       6               157              261          257          518

                                       7               148              185          168          353

                                      รวม            1,402           2,194       2,269        4,463

                                            มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๑ คน/ตารางกิโลเมตร

                                                         

view