http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,749
เปิดเพจ291,517

บริการ

สอบราคา

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

            บ้านไผ่ล้อม  หมู่ที่  1  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการ  อบต.  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ  14,500  เมตร  ห่างจาก  ที่ทำการ  อบต.   1,600  เมตร  บ้านไผ่ล้อมมีพื้นที่ประมาณ  1,571  ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และเลี้ยงสัตว์   

อาณาเขตของหมู่บ้าน 

                ทิศเหนือติดต่อ             ตำบลบางหลวง                                           อำเภอบางเลน                จังหวัดนครปฐม

                ทิศใต้ติดต่อ                หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  ตำบลไผ่หูช้าง                     อำเภอบางเลน                จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก            หมู่ที่  6  ตำบลไผ่หูช้าง                                    อำเภอบางเลน                จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตกติดต่อ        ตำบลสระสี่มุม                                               อำเภอกำแพงแสน           จังหวัดนครปฐม

 

การปกครองหมู่บ้าน 

                มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในหมู่บ้านและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                1. นายปรีชา  วงษ์บุญตรี                               ผู้ใหญ่บ้าน

                2. นางสมคิด  วงษ์บุญตรี                               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                3. นางวิไลวรรณ  วงษ์บุญตรี                          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

                1. นายอนันต์   วงษ์บุญตรี 

                2. นางอำนวย   สินธุ์เจริญ  

ประวัติชุมชน 

                บ้านไผ่ล้อม  หมู่ที่  1  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  คำว่า  “บ้านไผ่ล้อม” เรียกตามสภาพพื้นที่  ซึ่งเดิมบริเวณนี้เต็มไปด้วยป่าไม้  ต่อมาชาวบ้านอพยพมาตั้งบ้านเรือน  และได้มีการถากถางป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการเพาะปลูกและสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย  บ้านเรือนที่สร้างจึงถูกล้อมรอบไปด้วยป่าไผ่  จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านไผ่ล้อม”  จนถึงปัจจุบันนี้

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน 

                                แผนพัฒนา    พึ่งพาร่วมคิด    สร้างเศรษฐกิจชุมชน

 

*********************************************************

  

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

       บ้านหนองปรง  หมู่ที่  2  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการ  อบต.  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ  12,000  เมตร  ห่างจากที่ทำการ  อบต.   5,500  เมตร  บ้านหนองปรงมีพื้นที่ประมาณ  2,055  ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และเลี้ยงสัตว์ 

 อาณาเขตของหมู่บ้าน 

                 ทิศเหนือติดต่อ         พื้นที่ตำบลหินมูล                                          อำเภอบางเลน                     จังหวัดนครปฐม

                ทิศใต้ติดต่อ               พื้นที่ตำบลบางไทรป่า                                  อำเภอบางเลน                     จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก           พื้นที่ตำบลหินมูล , ตำบลบางไทรป่า                อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตกติดต่อ  พื้นที่หมู่ที่  3  ตำบลไผ่หูช้าง                             อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

 

การปกครองหมู่บ้าน 

                มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในหมู่บ้านและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                1. นายมณี  แป้นแก้วผา                                    ผู้ใหญ่บ้าน

                2. นายสฤษณ์  วิมูลชาติ                                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                3. นายบุญส่ง  แก้วนิลทอง                               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

                1. นายประภาส  สังข์ศิริ 

                2. นางบุญชิต  หนูมาพร้อม 

ประวัติชุมชน 

          บ้านหนองปรง  หมู่ที่  2  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  คำว่า  “หนองปรง”  สันนิษฐานว่าเรียกตามหนองน้ำซึ่งมีต้นปรงขึ้นอยู่บริเวณหนองน้ำ  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านหนองปรง”  จนถึงปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน 

                                แผนพัฒนา    พึ่งพาร่วมคิด    สร้างเศรษฐกิจชุมชน

   

******************************************************

 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

       บ้านคลองบางเลน  หมู่ที่  3  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการ  อบต.  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ  10,000  เมตร  ห่างจากที่ทำการ  อบต.   3,800  เมตร  บ้านคลองบางเลนมีพื้นที่ประมาณ  2,147  ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และเลี้ยงสัตว์ 

 อาณาเขตของหมู่บ้าน 

                ทิศเหนือติดต่อ         พื้นที่หมู่ที่  6  หมู่ที่  2  ตำบลไผ่หูช้าง      อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศใต้ติดต่อ  พื้นที่ตำบลดอนตูมและเทศบาลตำบลสามง่าม      อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก       พื้นที่ตำบลบางไทรป่า                                 อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตกติดต่อ พื้นที่หมู่ที่  6  หมู่ที่  7     ตำบลไผ่หูช้าง       อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

 

การปกครองหมู่บ้าน 

                มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในหมู่บ้านและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                1. นายวิเชียร  พันธ์ตาวงศ์                                ผู้ใหญ่บ้าน

                2. นายอนันต์  สุดสิ้น                                        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                3. นายบุญสม  ศรีบุญรอด                                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

                1. นายทวี  เปี่ยมอินทร์  

                2. นายธงชัยศิลป์  ประมวลทอง 

ประวัติชุมชน 

                   บ้านคลองบางเลน  หมู่ที่  3  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  คำว่า  “บ้านคลองบางเลน”  เรียกตามสภาพพื้นที่  ตั้งบ้านเรือนของราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลองบางเลนเป็นส่วนใหญ่  จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านคลองบางเลน”  จนถึงปัจจุบัน

 วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน 

                                แผนพัฒนา    พึ่งพาร่วมคิด    สร้างเศรษฐกิจชุมชน

  

******************************************************

  

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

       บ้านไผ่หูช้าง  หมู่ที่  4  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง   ทางด้านทิศใต้ของที่ทำการ  อบต.  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ  11,000  เมตร  ห่างจากที่ทำการ  อบต.   900  เมตร  บ้านไผ่หูช้างมีพื้นที่ประมาณ  2,912  ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และเลี้ยงสัตว์  ประชากรของหมู่บ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายไททรงดำ 

  อาณาเขตของหมู่บ้าน 

                ทิศเหนือติดต่อ         พื้นที่หมู่ที่  7  ตำบลไผ่หูช้าง                      อำเภอบางเลน                     จังหวัดนครปฐม

                ทิศใต้ติดต่อ               พื้นที่ ตำบลลำลูกบัว                               อำเภอดอนตูม                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก           พื้นที่หมู่ที่  7  ตำบลไผ่หูช้าง                      อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตกติดต่อ  พื้นที่หมู่ที่  5  ตำบลไผ่หูช้าง                        อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

 

การปกครองหมู่บ้าน 

                มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในหมู่บ้านและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                1. นายพีระ  ทองคงหาญ                                  กำนันตำบลไผ่หูช้าง

                2. นายจรูญ  ทองเต่าอินทร์                               ผู้ช่วย

                3. นางวิไล  สัมพันธ์วงษ์                                  ผู้ช่วย

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

                1. นายสุครีพ  ทองดอนใหม่ 

                2. นางกิมลั้ง  ทองคงหาญ 

ประวัติชุมชน 

                           บ้านไผ่หูช้าง  หมู่ที่  4  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ  อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี  คำว่า “ไผ่หูช้าง”  มีตำนานเล่ากันมา  ในสมัยเกิดสงครามที่บริเวณบ้านไผ่สงคราม  ช้างศึกได้ถูกฟันบริเวณใบหู  และได้วิ่งมายังบริเวณบ้านไผ่หูช้างซึ่งเต็มไปด้วยป่าไผ่  ช้างได้ถูกหนามไผ่เกี่ยวใบหูจนขาด  เลยเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านไผ่หูช้าง”  มาจนถึงปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน 

                                แผนพัฒนา    พึ่งพาร่วมคิด    สร้างเศรษฐกิจชุมชน

 

 

*****************************************************

 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

       บ้านไผ่หูช้าง  หมู่ที่  5  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง   ทางด้านทิศตะวันตกของที่ทำการ  อบต.  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ  11,000  เมตร  ห่างจากที่ทำการ  อบต.   1,000  เมตร  บ้านไผ่หูช้างมีพื้นที่ประมาณ  3,002  ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และเลี้ยงสัตว์  ประชากรของหมู่บ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายไททรงดำ

 อาณาเขตของหมู่บ้าน

                ทิศเหนือติดต่อ            พื้นที่ตำบลดอนข่อย                                  อำเภอกำแพงแสน              จังหวัดนครปฐม

                ทิศใต้ติดต่อ                  พื้นที่  หมู่ที่  4  ตำบลไผ่หูช้าง                  อำเภอบางเลน                    จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก              พื้นที่  หมู่ที่  7  ตำบลไผ่หูช้าง                     อำเภอบางเลน                    จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตกติดต่อ     พื้นที่ตำบลลำลูกบัว                                     อำเภอดอนตูม                      จังหวัดนครปฐม

 

การปกครองหมู่บ้าน

                มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในหมู่บ้านและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                1. นายไพโรจน์  ทองเต่าหมก                         ผู้ใหญ่บ้าน

                2. นายสวรรค์  ทองดอนใหม่                           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                3. นางอาภัสร  อินทรปาน                              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

                1. นายประเวศน์  บุญรัตน์ 

                2. นายสุชาติ  ทองคงหาญ 

ประวัติชุมชน 

                บ้านไผ่หูช้าง  หมู่ที่  5  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ  อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี  คำว่า “ไผ่หูช้าง”  มีตำนานเล่ากันมา  ในสมัยเกิดสงครามที่บริเวณบ้านไผ่สงคราม  ช้างศึกได้ถูกฟันบริเวณใบหู  และได้วิ่งมายังบริเวณบ้านไผ่หูช้างซึ่งเต็มไปด้วยป่าไผ่  ช้างได้ถูกหนามไผ่เกี่ยวใบหูจนขาด  เลยเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านไผ่หูช้าง”  มาจนถึงปัจจุบันนี้

 วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน 

                                แผนพัฒนา    พึ่งพาร่วมคิด    สร้างเศรษฐกิจชุมชน

 

 ***************************************************** 

 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

       บ้านไผ่ขอม  หมู่ที่  6  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง   ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการ  อบต.  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ  13,000  เมตร  ห่างจากที่ทำการ  อบต.   2,600  เมตร  บ้านไผ่ขอมมีพื้นที่ประมาณ  1,792  ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และเลี้ยงสัตว์   

 อาณาเขตของหมู่บ้าน 

                ทิศเหนือติดต่อ         พื้นที่ตำบลหินมูล                                   อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศใต้ติดต่อ               พื้นที่  หมู่ที่  3  ตำบลไผ่หูช้าง               อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก           พื้นที่  หมู่ที่  2 ,3  ตำบลไผ่หูช้าง              อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตกติดต่อ   พื้นที่  หมู่ที่  1,7  ตำบลไผ่หูช้าง                อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

 

การปกครองหมู่บ้าน 

                มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในหมู่บ้านและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                1.  นายเฉลิม  ล่าบ้านหลวง                        ผู้ใหญ่บ้าน

                2.  นายสุนทร  บัญญัติ                               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                3.  นางเตือน  รุ่งเรือง                                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

                1.  นายวิชัย  บัญญัติ 

                2.  นายสมบูรณ์  มูลทองจาด 

ประวัติชุมชน 

                บ้านไผ่ขอม  หมู่ที่  6  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  คำว่า  “ไผ่ขอม”  สันนิษฐานว่าเรียกชื่อตามสภาพพื้นที่  ที่มีป่าขึ้นอยู่จำนวนมากในสมัยก่อน  ได้มีชาวขอมอพยพมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณนี้  จึงเรียกชื่อบ้านนี้ว่า  “บ้านไผ่ขอม”  มาจนถึงปัจจุบันนี้

 วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน 

                                แผนพัฒนา    พึ่งพาร่วมคิด    สร้างเศรษฐกิจชุมชน

  

*************************************************

 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

 

       บ้านเกาะเล็ก  หมู่ที่  7  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง   และเป็ที่ตั้งของที่ทำการ  อบต.  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ  13,000  เมตร  ห่างจากที่ทำการ  อบต.   100  เมตร  บ้านเกาะเล็กมีพื้นที่ประมาณ  1,448  ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และเลี้ยงสัตว์  ประชากรของหมู่บ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายไททรงดำ

 อาณาเขตของหมู่บ้าน 

                ทิศเหนือติดต่อ          พื้นที่  หมู่ที่  1  ตำบลไผ่หูช้าง                 อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศใต้ติดต่อ                พื้นที่  หมู่ที่  4  ตำบลไผ่หูช้าง               อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันออก            พื้นที่  หมู่ที่  6  ตำบลไผ่หูช้าง                  อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

                ทิศตะวันตกติดต่อ    พื้นที่  หมู่ที่  5  ตำบลไผ่หูช้าง                   อำเภอบางเลน                      จังหวัดนครปฐม

 

การปกครองหมู่บ้าน 

                มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายในหมู่บ้านและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                1. นายวีรพงษ์  สระทองโต๊ะ                           ผู้ใหญ่บ้าน

                2. นายบานเย็น  เพชรตานอม                         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                3. นายพยงค์  อังเพชร                                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

                1. นายมงคล  ทองเต่าหมก 

                2. นายธงชัย  อังเพชร 

ประวัติชุมชน 

                บ้านเกาะเล็ก  หมู่ที่  7  ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ  อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี  คำว่า  “เกาะเล็ก”  ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน  สมัยก่อนมีลำรางกั้นระหว่างบ้านไผ่หูช้าง  หมู่ที่  4  กับบ้านเกาะเล็ก  หมู่ที่  7  มองดูสภาพที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นเกาะ  ประกอบกับมีบ้านเรือนไม่มากนัก  จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านเกาะเล็ก”  จนถึงปัจจุบันนี้

 วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน 

                                แผนพัฒนา    พึ่งพาร่วมคิด    สร้างเศรษฐกิจชุมชน

  

 

*******************************************************

  

view

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view