http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,757
เปิดเพจ291,525

บริการ

สอบราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการ

ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  6  ยุทธศาสตร์   ดังนี้


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  Click

view

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view