สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการ

ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  6  ยุทธศาสตร์   ดังนี้


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  Click

view