สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน

(1)  พนักงานส่วนตำบล   7   คน   ประกอบด้วย 

         -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน            

         -  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน   

         -  กองคลัง  3  คน                                              

         -  กองช่าง  1  คน                                             

         -  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     -          

         -  กองสวัสดิการสังคม  1  คน                      

(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  9  คน                     

(3)  พนักงานจ้างทั่วไป  4  คน                            

(4)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  4  คน         
view