สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

  - ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

    ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่หูช้าง  click


  - ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

    ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรง ตำบลไผ่หูช้าง  click 


  - ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

    ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะเล็ก ตำบลไผ่หูช้าง  click 

 

  - ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  click


  - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


  - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรง ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


  - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 7 บ้านเกาะเล็ก ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  

  - ประกาศผลการพิจารณาการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


   - ประกาศผลการพิจารณาการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรง ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


   - ประกาศผลการพิจารณาการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 7 บ้านเกาะเล็ก ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


   - ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  click    

 

 

view